ไทย | English  
 

โครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดอุปสรรคที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุน บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการคมนาคมขนส่งที่ลำบาก ทางมูลนิธิฯ จึงต้องการการสนับสนุนจากองค์กรผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้โครงการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่ม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก สามารถสำเร็จลุล่วงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการภายใต้การดูแลของศูนย์แก้ไขความพิการ บริเวณใบหน้า และศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดมทุน 5,000,000 บาทต่อปี)

 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้รับการรักษาพยาบาลครบกระบวนการ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยเริ่มจากสร้างเครือข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนให้ความรู้การศึกษาแก่ผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล และสร้างฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลแบบ Cloud- based ให้กับผู้ป่วย เพื่อการดูแลรักษาพยาบาล และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย โดยมีแผนงานดังนี้

-      ปีที่ 1 สร้างเครือข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และฐานข้อมูลแบบ Cloud-based 

-      ปีที่ 2 จัดการฝึกอบรม และการประชุมให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจำ

-      ปีที่ 3 ติดตาม วัดระดับ และประเมินผลงานเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น

-      ปีที่ 4 และ 5 นำแผนงานไปปฏิบัติให้ครอบครุมพื้นที่ 5 ภาคของประเทศไทย

2. สร้างรอยยิ้มให้ครบ 1,200 รอยยิ้มครอบคลุมพื้นที่ 5 ภูมิภาคของประเทศ (ระดมทุน 25,000,000 บาทต่อปี)

โครงการนี้ไม่ใช่การออกหน่วยเพื่อผ่าตัดรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เพียงอย่างเดียว หากครอบคลุมถึงการดูแล ติดตามผลหลังการผ่าตัด ซึ่งรวมไปถึงบริการบำบัดฟื้นฟูด้านการพูด และบริการทางทันตกรรมต่างๆ ให้กับผู้ป่วยด้วย

3. การให้การศึกษา และการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ยั่งยืน (ระดมทุน 3,000,000 บาทต่อปี)

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้จัดเตรียมการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่อาสาสมัคร และบุคลากรของมูลนิธิ ดังต่อไปนี้

-      การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีีวิตโดยสมาคม American Heart Association (AHA) ประเทศไทย

-      จัดการประชุมทางการแพทย์ และโครงการฝึกอบรมต่อยอดทางการแพทย์ให้กับบุคลากร 

4. สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ (ระดมทุน 5,000,000 บาทต่อปี)

เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์จึงต้องทันสมัย และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

5. สร้างแอพพลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน (ระดมทุน 2,000,000 บาทต่อปี) 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในด้านการปฏิบัติตน และการดูแล ตลอดจนการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้

-      แอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้ที่จำเป็นแก่บิดามารดาในการดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และหลังคลอด (ความรู้ทางด้านโภชนาการ การให้อาหารเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ฯลฯ)

-      แอพพลิเคชั่นการฝึกอบรมทางด้านการพูดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อได้เรียนรู้ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับการฝึกพูดได้อย่างถูกต้อง

รวมเงินทุนทั้งสิ้น 40,000,000 บาทต่อปี

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนเพื่อช่วยให้เด็กๆ ของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น

SHARE    
ช่วยเหลือ
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยอาศัยความเอื้ออาทรของผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงหนึ่งรอยยิ้มได้ตลอดเวลา

บริจาค
การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้
 
ร่วมกิจกรรมกับเรา

หน้าแรก      บริจาค    คำถามที่ถูกถามบ่อย    ภาพรวมเว็บไซต์      ติดต่อเรา    

©2562 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

สนใจบริจาค ติดต่อ: 02 075 2700-2 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | บ้านเลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

*มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000140478 และเลขจดทะเบียน: กท 1112